Ennallistaminen etenee suoluonnon suuressa kunnostushankkeessa

Uutinen 17.2.2020 klo 15.51
Suo
Ennallistamisessa vettä on ohjattu kuivahtaneelle suolle. Kuva Juha Jämsen Metsäkeskus.

Suo- ja kosteikkoluontomme on uhanalaistunut voimakkaasti


Hydrologia-LIFE on kesällä 2017 käynnistynyt ja vuonna 2023 päättyvä suurhanke, joka tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien monimuotoisuuden turvaamiseen. Tukimme suo-ojia, kunnostamme puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla veden laatu paranee. Innostamme myös kaikkia mukaan kosteikkoluonnon suojeluun.

Hankkeen puoliväli lähestyy ja ennallistamisen tahti vain kasvaa! Vuoden 2019 loppuun mennessä käynnistimme suoluonnon palautumisen lähes 1 000 hehtaarin alalla. Myös lintuvesiä ja puroja on kunnostettu ja kaksi yksityistä suojelualuetta perustettu. Tänä vuonna on tavoitteena ennallistaa noin 2 000 hehtaaria soita sekä kunnostaa 8 km puroja ja 15 ha lampia.
 

Monia keinoja palauttaa vesi takaisin suolle

Suo-ojien tukkiminen on Suomessa jo lähes 30 vuotta käytetty tapa saada vesi jälleen pysymään suolla, jota on aikoinaan yritetty kuivattaa maa- tai metsätaloutta varten. Hankkeessa jatkamme myös tiedonkeruuta kohteiden tilasta ja lajeista. Pitkäaikaisia seurantatutkimuksia tarvitaan, jotta saamme luotettavaa tietoa ennallistamisen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, vesien laatuun ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.
 
Myös lammen vedenpinnan korkeuden nostaminen auttaa lähisuota. Esimerkiksi Pisan luonnonsuojelualueella Kuopiossa nostetaan lammen vedenpintaa täyttämällä ja patoamalla lammen laskuoja. Vesi ohjataan kuivillaan oleviin entisen laskupuron uoman jäänteisiin ja matalampiin maastonkohtiin.
 
Pintaa nostetaan, koska aikoinaan tehty vedenpinnan lasku on kuivattanut lampea ympäröivät suot. Suo-ojat on täytetty 2007, mutta se ei ole riittänyt soiden vesitalouden palauttamiseen. Lammen pinnan palatessa luontaiselle tasolleen saadaan myös soiden vedenpinta korkeammalle.
Suo-oja
Ennallistamaton Pelkosenniemen Kilpiaapa, jota halkoo suo-oja. Kuva Mika Puustinen.
Metsätaloustoimijoita koulutamme uuden vesiensuojelutoimenpiteen käyttöön eri puolilla Suomea. Hydrologia-LIFE testaa menetelmää, jolla pystytään ohjaamaan talouskäytössä olevista metsistä ylimääräistä vettä kuivahtaneiden soiden lajiston avuksi sekä turvaamaan suon alapuolella olevien vesistöjen tilaa.
 

Kaikki mukaan kosteikkoja auttamaan

Olemme myös valmistelleet viestintäaineistot laajalle yleisölle suunnattavaa kampanjaa varten. Kerromme niin marjastajille ja mökkiläisille kuin metsästäjille ja maanomistajille, kuinka monimuotoinen ja arvokas luonto kosteikoilla on ja mitä se tarjoaa meille kaikille. Kutsumme mukaan purokunnostuksiin ja suoretkille ja annamme vinkkejä toimintaan.
 

Hydrologia-LIFE

Euroopan unionin LIFE-rahaston tukemiin hankkeisiin kuuluva Hydrologia-LIFE saa EU:lta 60 prosenttia lähes yhdeksän miljoonan euron budjetistaan, loppuosa on kansallista rahoitusta. Tavoitteena on ennallistaa yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja. Kohteita on yhteensä 103:lla Natura 2000 -alueella kautta maan.
Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.
 
Teksti: Tiina Grahn, tiedottaja, Metsähallitus