Monimetsä-hanke kehitti toimintamalleja monimuotoisen metsäluonnon tuottajille

Uutinen 11.2.2019 klo 13.52

Monimetsä-hankkeen toteuttajat asettivat toiminnalleen kunnianhimoisen tavoitteen parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa ja metsänkäytön kestävyyttä. Hankkeella oli kolme vuotta aikaa työskennellä tavoitteen eteen. Toimintaan ja tilaisuuksiin osallistui lähes 1 000 metsäammattilaista eri puolilla maata.

Monimetsäkoulutusta
Jalkautuminen maastoon Monimetsä-hanakkeessa.

Ympäristöarvot ovat metsänomistajille tärkeitä ja valtaosa metsänomistajista suhtautuu myönteisesti monimuotoisuuden turvaamiseen. Monimetsä-hankkeen toiminta-ajatuksena oli, että luonnonhoidon tason nostaminen voi perustua maanomistajien tavoitteiden käytäntöön vientiin. Hyvää luonnonhoitoa edistävien toimintamallien käyttöönotto tarkoittaa samalla myös maanomistajien palvelun paranemista.

Monimetsä-hankkeen toiminta jaksottui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä vuonna metsäammattilaisilta selvitettiin luonnonhoidon suositusten käytäntöön menemistä rajoittavia pullonkauloja ja ratkaisuehdotuksia. Toisena vuonna tehtiin luonnonhoidon keinojen käyttöä edistävien toimintamallien kehittäminen ja testaus. Kolmantena vuonna toteutettiin metsäammattilaisille suunnattu koulutuskiertue luonnonhoidon keinoista ja kehitetyistä toimintamalleista.

Luonnonhoidon suositukset käytäntöön metsänomistajia kuuntelemalla

Hankkeessa tunnistettiin kaksi keskeistä toimintamallia, jotka metsäorganisaatioiden pitäisi omaksua käyttöönsä, jotta luonnonhoidon taso saadaan nousemaan. Ensinnäkin, metsänomistajan luonnonhoitoon liittyvät tavoitteet tulee saada selville, jotta hakkuun ja hoitotyön toteuttajat voivat hyödyntää suositeltavia luonnonhoidon keinoja täysimääräisesti. Toiseksi, luonnonhoitoon liittyviä paikkatietoaineistoja tulisi hyödyntää aktiivisesti, jotta luonnonhoidon neuvonta, suunnittelu ja toteutus pystytään kohdentamaan tehokkaasti.

Monimetsä-hankkeen kehittämät toimintamallit ovat saaneet kokeilujen ja koulutusten myötä hyvää palautetta kentän toimijoilta. Esimerkiksi metsänomistajien luonnonhoitotavoitteiden selvittämistä varten kehitetty luonnonhoidon tarkistuslista sai myönteisen vastaanoton. Listan avulla ammattilainen voi kartoittaa metsänomistajien luonnonhoidon tavoitteet entistä tarkemmin eri metsänhoitotoimenpiteiden ja hakkuiden suunnittelussa.

Monimetsäkoulutusta Multialassa
Keskustelua monimuotoisesta metsänhoidosta.

Toimintamallien varsinainen käyttöönotto toteutuu metsäorganisaatioiden omilla päätöksillä. Kannustimena toimii käytöstä seuraava, metsänomistajien palveluun liittyvä kilpailuetu. Osa organisaatioista on jo ilmoittanut ottavansa toimintamalleja pysyvästi käyttöönsä. Käyttöönoton tueksi tarvitaan jatkotoimenpiteinä sovelluskehitystä sekä luonnonhoidon keinoja koskevien tietosisältöjen kehittämistä muun muassa sähköisen puukaupan sisällöissä.

Tunnistavatko ”monimetsänomistajat” mahdollisuutensa?

Talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoima on yksityisille metsänomistajille vielä siinä määrin vieras, että tietotason parantaminen voisi tuottaa merkittävän kehityksen luonnonhoidon laadussa. ”Monimetsänomistajat” eivät välttämättä tiedä, millaisia luonnonhoitoon liittyviä palveluja he voivat ammattilaisilta pyytää. Osa ei ehkä rohkene kysyä tavoitteidensa mukaista toimintaa.

Nyt, kun Monimetsä-hanke on lisännyt ammattilaisten ja organisaatioiden valmiuksia vastata omistajien tarpeisiin, voidaan luonnonhoidon tasoa nostavia toimenpiteitä suunnata metsänomistajien suuntaan. Sitä ennen tulisi vielä tarkemmin selvittää, millaisia ongelmia metsänomistajat kokevat asiaan liittyen ja millä toimenpiteillä apu saadaan tehokkaasti järjestettyä. Muun muassa näihin tarpeisiin pohjautuu Monimetsä-työn jatkaminen lähivuosien aikana.
On kuitenkin tärkeää, että luonnonhoidon kehittäminen ei jää vain erillisten, luonnonhoitoasioihin keskittyvien hankkeiden varaan. Yhteinen tavoite luonnonhoidon tason nostamisesta tulee pitää mukana kaikissa muutoksissa, jotka voivat myöhemmin vaikuttaa organisaatioiden tai metsänomistajien kykyyn jatkuvasti parantaa monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiensuojelun toteutusta.

Teksti ja kuvat: Lauri Saaristo, Tapio Oy


Lisätietoa

Monimetsäjulkaisu

 

Kaikki Luonnon kirjon 1/2019 artikkelit