Kasvatus- ja opetussuunnitelmat viitoittavat monimuotoisen polun

Uutinen 24.8.2020 klo 12.24

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmilla on keskeinen rooli. Kansalliset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat luovat pohjan ja raamin paikalliselle opetussuunnitelmatyölle. Paikallisella, päiväkoti tai koulukohtaisella, tasolla määritellään tarkemmin suunnitelmien toteuttaminen huomioiden paikalliset resurssit ja mahdollisuudet sekä oppijan ikäkausi.

Lukioissa astutaan uuden kynnykselle elokuussa 2021. Silloin astuu voimaa uusi Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019.  Tällä hetkellä kunnissa ja oppilaitoksissa kirjoitetaan paikallisia opetussuunnitelmia, jotka linjaavat käytännön työtä vuosiksi eteenpäin. Lukiopolulle saapuvilla oppijoilla on jo opinrepussaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa hankittuja tietoja luonnon monimuotoisuudesta.

Laidunpolku
Lähiluonto ja -polut ovat tärkeätä myös oppisen osalta. Kuvat Riku Lumiaro.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen – varhaiskasvatuksesta lukioon

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan pohjaa monimuotoisuuden turvaamiselle ja toiminnalle monimuotoisuuden säilyttämiksi. Liikkuminen ja leikkiminen lähiluonnossa luovat perustaa luontosuhteen rakentamiseksi. Esiopetuksessa luontosuhdetta ja luonnossa toimimista lisätään lapselle sopivalla tavalla tarjoten luontokokemuksia, mahdollisuuden tutkia ja ihmetellä luonnon ilmiöitä eri aistein ja havaintovälineiden avulla. Perusopetuksessa vahvistetaan ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeydestä.

Erityisesti ympäristöopin, biologian ja maantiedon oppitunneilla oppilaalle rakentuu vahva tietopohja monimuotoisuudesta. Opetuksessa pyritään myös vahvistamaan oppijan toimijuutta monimuotoisuuden vaalimiseen niin paikallisella kuin globaalilla tasolla omakohtaisten kokemusten kautta, kuten kenttätutkimusten ja eliökokoelmien keräämisen avulla. Tältä pohjalta ponnistetaan toisen asteen opintoihin.

Eettisyys ja ympäristöosaaminen - yksi lukion kaikkien oppiaineiden yhteisistä tavoitteista

Yksi keskeinen elementti uusissa lukion opetussuunnitelmien 2019 perusteissa on laaja-alainen osaaminen. Laaja-alainen osaaminen tukee ja syventää oppiaineiden muodostamaa vankkaa osaamisperustaa muodostaen lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on kuusi, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. Osa-alueita ovat hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjoitettu jokaiseen oppiaineeseen, kuinka laaja-alainen osaaminen näkyy kyseisen oppiaineen tiedon- ja tieteen alansa lähtökodista. Lisäksi paikallisissa opetussuunnitelmissa tarkennetaan, miten laaja-alaista osaamista toteutetaan käytännössä kussakin kunnassa ja oppilaitoksessa. Näin pystytään huomioimaan myös paikalliset mahdollisuudet ja ympäristön erityispiirteet. Kun tiedot ja taidot ankkuroituvat opiskelijan elämismaailmaan, niistä tulee pysyviä.

Eettisyys ja ympäristöosaaminen pohjautuu kestävän elämäntavan ekologiseen, taloudelliseen, sosiaalisen ja kulttuuriseen ulottuvuuteen sekä näiden välisiin riippuvuus suhteisiin. Luonnonympäristön kantokyky ja rajalliset luonnonvarat antavat raamit ihmisen toiminnalle. Opiskelijan tulee saada tutkimuksellista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Näitä teemoja käsitellään eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen kautta kielistä yhteiskunnallisiin oppiaineisiin tai luonnontieteistä taide- ja taitoaineisiin.

Luonnonmonimuotoisuuteen liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti biologian tieteen alaan. Biologian opetuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan ympäristöosaamista ja ymmärrystä luonnon ainutlaatuisuudesta ja itseisarvosta. Biologisen tiedon avulla opiskelija pystyy tekemään kestäviä valintoja arkielämässä ja soveltamaan sitä eettisyyttä vaativiin pohdintoihin. Biologian opiskelulla tuetaan kestävän tulevaisuuden vaatimien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä. Tähän tavoitteeseen tarvitaan laajaa ymmärrystä ja myös yhteistyötä eri oppiaineiden ja tieteen alojen välillä. Lukion opetussuunnitelman perusteiden ”eettisyys ja ympäristöosaaminen” laaja-alainen osa-alue tukee myös tätä tavoitetta. 

Perusteista käytäntöön monin tavoin

Perusteet viitoittavat vankan polun, mutta paikallisella tasolla tarvitaan konkreettisia toimia tietojen, taitojen, tahdon ja toiminnan sekä toivon luomiseksi. Oppimisessa tulee olla vahvasti mukana toimijuus ja omakohtaiset kokemukset, jotta tieto ankkuroituu ja muutoksista tulee pysyviä kohti vastuullista elämäntapaa.

Luontoretkellä
Monet kaupungit ja kunnat kuten myös järjestöt järjestävät luontoretkiä, joilla on oppaiden avustuksella mahdollista tutustua ohjatusti luontoon.

Lukio-opintojen aikana opiskelijat perehtyvät viimeisimpiin monimuotoisuutta käsitteleviin tutkimuksiin, voivat tarkastella ympäristömuutoksia satelliittikuvien välityksellä analysoiden näkemäänsä niin Amatzonasin alueelta kuin meiltä Suomesta. Opiskelijat harjoittelevat kriittistä medialukutaitoa, analysoivat uutisia, opettelevat väittelemään ja perustelemaan, tutustuvat korkeakouluyhteistyöhön ja yritysmaailmaan sekä kolmannen sektorin toimijoihin. Opiskelijat voivat osallistua projekteihin ja tempauksiin monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai tehdä aloitteita kuntapäättäjille. Teoriatiedon ohessa lukioissa tuetaan luovuutta ja yhteisöllisyyttä, kehitetään kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, kannustetaan etsimään tietoa ja lukemaan sitä kriittisesti. Taitoja, joita tarvitaan myös monimuotoisuuden turvaamiseksi tuleville sukupolville. 

Oppimista tukeva oppimisympäristö vahvistaa kestävän elämäntavan omaksumista. Tavoite koskettaa niin ruokapalvelun työntekijöitä, hankinnoista vastaavia kuin opettajia ja opiskelijoita huoltajineen. Jokaisen tulee kantaa oma vastuu monimuotoisuuden heikkenemisestä ja opittava elämään vastuullisesti luonnonvaroja ja luonnonmonimuotoisuutta säilyttäen.

Teksti: Opetusneuvos Hanna Pohjonen

Lue aiheesta lisää

ePerusteet

  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
  • Esiopetussuunnitelman perusteet 2014
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
  • Lukion opetussuunnitelmanperusteet 2019.

Paluu etusivulle