Metsähallitus meriluonnon suojelutehtävissä

Uutinen 8.2.2021 klo 9.47

Viime vuonna Metsähallitus kartoitti koko merenrantojemme pinnanalaiset rakennelmat, joilla on vaikutusta myös luontoon, teki ensimmäiset vedenalaisen luonnon kunnostustoimet kansallispuistossa ja toi runsaasti kuvia ja tietoa uuteen Itämeri.fi-portaaliin

Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta, myös valtion vesiä. Merialueita on yhteensä lähes 28 00 km², noin seitsemän prosenttia Itämeren pinta-alasta. Suojelualueita ovat mm. viisi kansallispuistoa, hylkeidensuojelualueet, rannikoiden Ramsar-kosteikot ja UNESCO:n maailmanperintöalue Merenkurkussa. Luonnonsuojelulain lisäksi merien suojeluun vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty merialuesuunnittelu, joka pyrkii kohti kestävää käyttöä sekä merien hyvää tilaa.

Metsähallituksen meritiimi kenttätöissä
Meritiimi kenttätöissä Haukiputaalla. Kahlauspisteen tekoa Halosenlahdella. Kuva Metsähallitus / Essi Keskinen.

Meritiimi vesillä ja vedenpinnan alla

Suojelualueiden huomioiminen merialuesuunnittelussa vaatii perehtymistä eri suojelualuetyyppeihin. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin kuuluu tiedon keruu lajistosta ja luontotyypeistä sekä tietoon perustuva suojelualueiden hoito. Merialueilla tehtävästä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelujen meritiimi. Tavoitteemme on turvata meriluonnon monimuotoisuutta, parantaa suojelualueiden luontoarvojen tilaa sekä tuottaa tietoa suojelualueverkoston hoidon ja päätöksenteon tueksi.

Olemme olleet aktiivisia tiedon tuottajia vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa VELMUssa. VELMU on kerännyt tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla jo yli 15 vuoden ajan. VELMU sai viime vuonna Euroopan komission Natura 2000 -palkinnon meriluonnon inventointityöstään, joka on tuottanut Euroopan parasta paikkatietoa merellä sijaitsevista suojelualueista.

Isonäkinsammal
Isonäkinsammal on Perämeren suurin vesisammal. Kuva Metsähallitus / Essi Keskinen.

Meriluonnonsuojelussa työskentelee ympäri vuoden noin 20 henkilöä. Kesäisin tiimin vahvuus jopa kaksinkertaistuu. Kesällä suuntamme merelle työskentelemään kolmen hengen venekunnissa kautta rannikon. Keräämme tietoa sukeltamalla, vedenalaisilla videokameroilla tai kahlaamalla. Myös mm. viistokaikua ja ilmakuvia käytetään inventoinnin tukena. Jalostamme inventoinneista saatua luontotietoa niin, että se on mahdollisimman laajasti käytössä niin meillä kuin kaikilla merellä toimivilla: yrityksillä, yksityisillä henkilöillä, tutkijoilla ja päätöksentekijöillä. Luontotietoa käytetään Metsähallituksessa suojelualueiden kunnostusten suunnitteluun ja toteutukseen, inventointien kohdentamiseen, suojelualueiden Natura-alue-arvioihin, hoidon ja käytön suunnitelmiin sekä edunvalvontaan.

Aloitimme vuonna 2020 pidemmän tähtäimen kunnostukset Hangon Täktominlahdella ja palautimme veden läpivirtauksen Itäisen Suomenlahden kansallispuiston Ulko Tammion lahdelle. Tarkoituksena on palauttaa suojelualueille niitä luontoarvoja, joita on ihmistoiminnan vuoksi menetetty. Lisäksi kokeilimme hyvin tuloksin Itämeren avainlajeihin kuuluvan meriajokkaan siirtoistutuksia Tammisaaren kansallispuistossa.

Mukana merialuesuunnittelussa ja Itämerihaasteessa

Luontoarvojen näkökulmasta mereiset suojelualueet kattavat kuitenkin vain osan arvokkaista kohteista. Itämeren tilan parantamiseksi on huomioitava myös valuma-alueiden tila. Metsähallitus käynnisti vuonna 2020 projektin, jossa metsätalouden toimenpiteet pyritään entistä paremmin sovittamaan yhteen vesiensuojelun kanssa. Pilottina ennallistetaan kahdeksan pienvesistöä eli purojen lisäksi niitä ympäröiviä metsiä ja soita.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Metsähallitukselle tehtäväksi laatia pitkän aikavälin suunnitelma valtion vesialueiden hallinnoinnista, hoidosta ja käytöstä. Siinä on huomioitava suojelun sekä kalatalouden ja muun liiketoiminnan tarpeet. Työ alkaa merialueista. Ensin parannamme tietovarantojamme ja niiden käytettävyyttä.

Merikartoittaja työssään
Metsähallituksen meribiologi työssään kartoittamassa vedenalaista kasvillisuutta. Kuva Metsähallitus / Helmi Mentula.

Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien vuonna 2007 käynnistämä, suojeluun keskittyvä kansainvälinen verkostoaloite, jonka toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Toimijat löytävät kumppaneita, jakavat tietoa sekä toimivat yhdessä Itämeren paremman tilan hyväksi. Metsähallitus osallistuu Itämerihaasteeseen yhteensä viidellä linjauksella, joihin tässäkin kerrotut toimet kuuluvat.

Teksti: Anu Riihimäki, Luonnonsuojelupäällikkö, Metsähallitus

 

Paluu etusivulle

 


  • Tulosta sivu