Suomi-vetoinen uusi vieraslajien torjuntaa edistävä hanke käynnistyy Barentsin alueella

Uutinen 22.8.2022 klo 12.38

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista uhkatekijöistä luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajit uhkaavat myös Barentsin euroarktista aluetta, joka on suurelta osin luonnoltaan ainutlaatuista ja herkkää arktista aluetta. Suurin uhka arktisen alueen luonnon monimuotoisuudelle on ilmastonmuutos, jonka seurauksena yhä useampi vieraslaji pystyy alueelle levitessään muodostamaan elinkelpoisia kantoja. Myös lisääntyneen ihmistoiminnan myötä vieraslajien leviämisriski luontoon kasvaa ja vieraslajien leviämisen torjunta on entistä tarpeellisempaa.

Kyttyrälohia
Kyttyrälohia kudulla. Kuva Panu Orell (vieraslajit.fi).

Barentsin ja laajemmin arktisella alueella vieraslajit leviävät samoilla mekanismeilla kuin muuallakin maailmassa: tarkoituksellisesti tai tahattomasti ihmisen toiminnan seurauksena. Barentsin alueelle tarvitaan alueen oloihin kohdennettua ja sovellettua laaja-alaista tietoa vieraslajeista ja hyvistä torjuntamenetelmistä.

Hanke tehostaa vieraslajien torjuntaa

Maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen uusi vieraslajihanke Barentsin alueella on parhaillaan käynnistymässä. Päätavoitteena on Barentsin alueen asukkaiden ja toimijoiden pitkäjänteinen ja johdonmukainen aktivointi haitallisten vieraslajien hallintaan ja torjuntaan sekä käytännön toimintamallien soveltaminen torjuntatyön omaehtoiseksi toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa tuotetaan Barentsin alueelle laaja-alaista tietoa haitallisista vieraslajeista ja niihin kohdistuvista hyvistä hallinta- ja torjuntamenetelmistä.

Vieraslajitietoa jaetaan hankkeessa kehitettävän verkkosivuston kautta, luoden samalla ikkunan Barentsin alueen eri vieraslajisivustoille Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tavoitteena on myös luoda kansainvälinen Barentsin vieraslajiasioita edistävä yhteistyöverkosto, jossa toimijat jakavat osaamistaan ja kehittävät yhdessä alueen oloihin sopivia vieraslajien torjuntamenetelmiä. Kasvattamalla tietoisuutta sekä lisäämällä ja kehittämällä valmiuksia ja osaamista vieraslajeja koskevassa torjuntatyössä voidaan varmistaa Barentsin alueella pitkäjänteistä vaikuttavuutta vieraslajien hallinnassa ja torjunnassa.

Hanke kattaa Barentsin alueesta Suomen, Ruotsin ja Norjan. Painopisteenä on vieraslajikasvien ja kyttyrälohen torjunta. Haitalliset vieraslajikasvit, kuten esimerkiksi komealupiini, alaskanlupiini ja jättiputket, ovat vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle koko Barentsin alueella, ja kyttyrälohen levinneisyys ja määrät ovat kasvaneet erittäin nopeasti esimerkiksi Tenojoessa.

Alaskanlupiini
Alaskanlupiini on toinen Suomessa tavattava vieraslajilupiini. Kuva Jouko Rikkinen (vieraslajit.fi).

Vieraslajikasvien osalta on tarkoituksena muun muassa opastaa, koostaa ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä vieraskasvien torjunnasta ja sen koordinoinnista, vieraslajeja sisältävän kasvijätteen ja maa-aineksen käsittelystä eri Barentsin alueen maissa, tuottaa laajasti koulutusmateriaalia ja vieraslajien tunnistus- ja torjuntaoppaita sekä kouluttaa toimijoita vieraslajitalkoiden järjestämiseen. Kyttyrälohen pyyntiin ja poistamiseen kehitetään ratkaisuja, missä hyödynnetään Tenojokilaakson paikallista perinnetietoa.

Hanke hyödyntää suomalaista osaamista ja tukee arktista aluetta laajemmin

Hankkeessa hyödynnetään suomalaista osaamista ja asiantuntemusta. Vieraslajiverkkosivuston toteutuksessa käytetään Suomen kansallista Vieraslajit.fi-sivustoa, jolloin voidaan varmistaa sivuston ylläpito ja päivittäminen myös hankkeen päätyttyä.

Hanke tukee ja edistää saumattomasti osaltaan Arktisen neuvoston ministerikokouksen vuonna 2017 hyväksytyn vieraslajistrategian (ARIAS) tavoitteita ja toimeenpanoa. Barentsin alueen sijainti EU:n koillisreunalla lisää alueellisen vaikkakin laajan tällä alueella tarvittavan yhteistyön tarvetta vieraslajiongelman ratkaisemiseksi. Alueellisen merkityksensä lisäksi hanke tukee arktisen alueen vieraslajiyhteistyön lisäksi merkittävästi EU:n sekä Suomen kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpanoa ja haitallisten vieraslajien torjuntaa.

Suomi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana 2021–2023. Suomen johdolla tämä 2,5-vuotinen (2022–2024 toteutettava) vieraslajihanke tukee Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitetta Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa hankkeesta ja toteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hanke toteutetaan ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla (IBA-rahoitus).


Teksti: Johanna Niemivuo-Lahti maa- ja metsätalousministeriö

 

Luonnon kirjo 4/2022


  • Tulosta sivu