Freshabit LIFE IP -hanke panosti sisävesiluonnon parantamiseen

Uutinen 9.11.2022 klo 12.33

Freshabit LIFE IP -hanke on voimannäyte onnistuneesta yhteistyöstä. Kehitimme 31 hankekumppanin kanssa yhdessä uusia menetelmiä ja toteutimme vesistökunnostusten esimerkkikohteita, joiden opeista hyötyvät kaikki. Juuri päättyneen, Suomen suurimman sisävesiin keskittyneen hankkeen hienoimpia saavutuksia ovat mm. kahden joen raakkukannan pelastaminen välittömältä sukupuutolta, kuusi uutta kalatietä, jotka avaavat 700 km vesistöä vaelluskaloille sekä yli 550 vesiensuojelurakennetta, jotka vähentävät kuormitusta vesistöihin yli 24 000 hehtaarilla.

Raakku
Hankkeessa istutettiin tuhansia raakkusimpukoita vesistöihin, joissa luonnon lisääntyminen ei enää onnistu. Kuva Jari Ilmonen.

Freshabit LIFE IP 2016–2022

•    Budjetti oli 20 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE-rahaston osuus oli 60 %.
•    Hanketta veti Metsähallituksen Luontopalvelut ja siinä oli mukana 31 hankekumppania ja 10 osarahoittajaa. 
•    Freshabit toteutti Suomen Natura-alueiden priorisoitua puiteohjelmaa.
•    Mukana oli 8 kohdealuetta, jotka sisälsivät seuraavat vesistöt: Naamijoki, Lapväärtin Isojoki, Ähtäväjoki, Karvianjoki, Kiskonjoki, Karjaanjoki, Vanajavesi, Saarijärven reitti, Etelä-Konnevesi, Päijänne, Puruvesi ja Koitajoki.

Konkreettisia kunnostustoimia LIFE-rahoituksella

Freshabitissa toteutimme valuma-alueisiin, jokiin, puroihin, järviin ja lintuvesiin kohdistuvia kunnostuksia ympäri Suomea. 

Puron kunnostusta
Puron kunnostusta talkoilla. Kuva Jari Ilmonen.  

          
Valuma-aluekunnostuksilla parannetaan vesistöjen tilaa siellä missä kuormitus alkaa. Suurin osa toimenpiteistä on toteutettu Natura 2000 -alueiden ulkopuolella tekemällä vesiensuojelurakenteita kuten pintavalutuskenttiä, kosteikkoja ja pohjapatoja. Rakenteiden vaikutusala on yli 24 000 hehtaaria.

Rakensimme kuusi kalatietä, jotka avaavat kaloille lähes 700 kilometriä vaellusreittejä entisten esteiden yläpuolelle. Vaelluskalat pääsevät nauttimaan myös uusista kunnostetuista kutualueista. Kunnostimme yhteensä 24 km puroja, mistä osa toteutettiin talkootyöllä.
           
Ennallistimme yli 750 hehtaaria soita kohdevesistöjen valuma-alueilla mm. ojia tukkimalla.  Pelastimme Mustionjoen ja Ähtävänjoen jokihelmisimpukkapopulaatiot lähitulevaisuudessa uhkaavalta sukupuutolta. Uuden sukupolven pikkusimpukoita kasvatettiin autettiin alkuun kasvattamossa,  kun luontainen lisääntyminen ei enää onnistunut. Jokiin istutettiin tuhansia uusia simpukoita.

Ilmakuva kosteikosta
Kunnostettussa kosteikossa on lisätty avonaisuutta raivaamalla rantakasvillisuutta ja nostamalla vedenkorkeutta. Kuva Eeva Einola.

Kunnostimme 1000 hehtaaria lintuvesiä pääosin Vanajavedellä nostamalla vedenpintaa, poistamalla rantakasvillisuutta, kaivamalla avovesiuomia, lisäämällä rantojen laidunnusta ja vähentämällä pienpetoja kuten supikoiria ja minkkejä, jotka ovat vieraslajeja Suomen luonnossa.

Kunnostusten lisäksi Freshabitissa

•    Perustimme METSO-rahoituksella yli 180 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita Natura-vesistöjen rantametsiin.
•    Kehitimme purojen ja kirkkaiden järvien kartoitusmenetelmiä.
•    Kehitimme avoimeen paikkatietoon perustuvia laskentatyökaluja, joiden avulla valuma-alueilta voidaan tunnistaa kuormituksen kannalta tärkeitä alueita, joihin vesiensuojelutöitä kannattaa erityisesti kohdistaa. 
•    Tuotimme ympäristökasvatusmenetelmiä- ja materiaaleja, jotka tutustuttavat niin lapset kuin aikuisetkin sisävesien maailmaan.

Teksti: Jari Ilmonen ja Viliina Evokari Metsähallitus, Luontopalvelut

Lue aiheesta lisää 

 

Paluu etusivulle
 


  • Tulosta sivu